ارشیو اخبار

آسیب پذیری در python-flask-restful-api

آسیب‌پذیری CVE-2022-31571 در python-flask-restful-api مخزن akashtalole/python-flask-restful-api در GitHub تا 2019-09-16 یک آسیب‌پذیری بحرانی (9.3 از 10) دارد.

آسیب پذیری در وب سرور Apache

آسیب‌پذیری CVE-2022-28615 در وب سرور Apache

آسیب پذیری در وب سرور Apache

آسیب‌پذیری CVE-2022-31813 در وب سرور Apache در نسخه‌ 2.4.53 وب سرور Apache و نسخه‌های ما قبل آن، یک آسیب‌پذیری بحرانی (9.8 از 10) وجود دارد.

آسیب‌پذیری در سیستم مدیریت محتوای Craft

در تمام نسخه‌های سیستم مدیریت محتوا Craft (از ابتدا تا نسخه 3.7.36) یک آسیب‌پذیری با شدت بالا (8.8 از 10) وجود دارد.

آسیب پذیری در کتابخانه Guzzle

Guzzle یک PHP HTTP Client می‌باشد. در تمام نسخه‌های قبل از 6.5.6 و از نسخه 7.0.0 تا 7.4.3 کتابخانه Guzz، یک آسیب‌پذیری با شدت بالا (8.1 از 10) وجود دارد.