رئیس آزمایشگاه تخصصی آپا در جلسه کمیته پدافند سایبری پدافند غیرعامل استان

رئیس آزمایشگاه تخصصی آپا در جلسه کمیته پدافند سایبری پدافند غیرعامل استان توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه امنیت سایبری استان یک ضرورت است.

رئیس آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپای دانشگاه محقق اردبیلی در جلسه کمیته سایبری پدافند غیرعامل استان ضمن اشاره بر رشد فزاینده تهدیدات امنیت فضای سایبری از دستگاه­ های استان خواستند که بحث ارزیابی امنیتی سامانه­ های الکترونیکی خود را جدی بگیرند. رئیس این مرکز، نیروهای متخصص را عنصری بسیار مهم برای بهبود ضریب امنیت سایبری استان برشمردند و ضمن تاکید بر فقر شدید استان و کشور در این زمینه به ارائه راهکارهایی برای جبران ضعف ­های موجود پرداختند. ایشان مرکز آپا را بازوی علمی و فنی استان در این زمینه برشمردند و بر آمادگی این مرکز برای ایفای نقش بیشتر تاکید کردند.