باج افزار: آشنایی، گزارش آماری و تحلیل رفتاری

باج افزار گونهای از بدافزارها هستند که دسترسی به سیستم را محدود میکنند و ایجادکننده آن برای برداشتن محدودیت درخواست باج میکند. در فصل اول ما تا حدودی تاریخچه باجافزارها و زنجیره حمله باجافزارها را پوشش خواهیم داد. باجگیری در فضای اینترنت را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. یک شکل عمده باجافزارها، آنهایی میباشند که دسترسی به فایلها را کدگذاری و مبهم سازی میکنند؛ دسته دیگر نیز آنهایی میباشند که دسترسی را محدود و یا خود سیستمهای کاربران را قفل میکنند. این تهدیدات به منطقه جغرافیایی و یا سیستم عامل خاصی محدود نمیشوند و میتوانند بر روی هر تعداد از دستگاهها فعالیت داشته باشند. همه چیز از دستگاههای اندرویدی گرفته تا سیستمهای iOS و یا سیستمهای ویندوز در معرض اینگونه حمالت باجافزاری قرار دارند. بسته به هدف، روش نفوذ به دستگاه میتواند متفاوت باشد و آخرین کارهای انجام شده با توانایی دستگاه محدود خواهند بود، ولی همچنین الگوهای مشخصی وجود دارد که بیشتر باجگیرها آن را دنبال میکنند

 

دانلود متن کامل مستند

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی