⚠️ اگر رایانه یا شبکه شما مورد حمله قرار گرفته است یا در معرض یکی از خطرات زیر است، در اسرع وقت به آپا گزارش دهید:
  • تلاش غیر مجاز ( موفق یا ناموفق) برای دسترسی به سیستم یا داده‌های آن
  • قطع یا منع از سرویس به صورت ناخواسته
  • استفاده غیر مجاز از سیستم به منظور پردازش یا ذخیره داده
  • تغییر در ویژگی‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری سیستم بدون اطلاع و موافقت دارنده آن

اگر فکر می‌کنید رایانه یا شبکه شما مورد حمله قرار گرفته است یا در معرض یکی از خطرات زیر است، در اسرع وقت به آپا گزارش دهید:

  • تلاش غیر مجاز ( موفق یا ناموفق) برای دسترسی به سیستم یا داده‌های آن
  • قطع یا منع از سرویس به صورت ناخواسته
  • استفاده غیر مجاز از سیستم به منظور پردازش یا ذخیره داده
  • تغییر در ویژگی‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری سیستم بدون اطلاع و موافقت دارنده آن

ثبت گزارش رخداد

captcha