طراحی و راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی مرکز آپا

طراحی و راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی مرکز آپا سامانه آموزش الکترونیکی مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی (Mohaghegh Cert Learning Management System)، با نام اختصاری MCLMS در مرکز آپای دانشگاه پیاده سازی و راه اندازی شد.

این سامانه به مخاطبان مرکز آپا این امکان را می دهد که از اقصی نقاط کشور در دوره های آموزشی مرکز شرکت نمایند. این سامانه در آدرس cert.uma.ac.ir/lms قابل دسترس می باشد.