هشدار دوم مرکز ماهر

هشدار دوم مرکز ماهر هم زمان با هشدار مرکز ماهر درباره تایرنت، این مرکز درباره آسیب پذیری بحرانی در پروتکل WPA2 که ترافیک WI-FI را در معرض سوءاستفاده قرار می دهد، هشدار داد.

براساس این گزارش محققان امنیتی چندین آسیب پذیری مدیریت کلید را در هسته پروتکل WPA2 کشف کردند که به مهاجمان امکان هک شبکه Wi-Fi و دزدیدن اتصالات اینترنت را می دهد.
این نقاط ضعف مربوط به یک پیاده سازی یا یک محصول نیستند و در خود استاندارد وجود دارند. از این رو تمامی پیاده سازی های WPA2 تحت تاثیر این کشف قرار می گیرند. تاثیرات استفاده از این آسیب پذیری ها شامل رمزگشایی، بازبخش بسته، ربودن اتصال TCP و تزریق محتوای HTTP است. برای رفع این آسیب پذیری ها باید منتظر انتشار به روزرسانی برای دستگاه ها بود.