برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae

برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 8/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

معرفی مهم ترین آسیب پذیری های سامانه های تحت وب، آشنای با multillidae، تحلیل log وب سرور از جمله مواردی بود که در این کارگاه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

(به دلیل عملی بودن کارگاه اسلایدی موجود نیست)

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی