توصیه‌های امنیتی سیسکو

توصیه‌های امنیتی سیسکو در هفته گذشته شرکت سیسکو چندین به‌‌روزرسانی‌ را در راستای رفع آسیب‌پذیری‌های محصولات خود ارائه کرده است. مهاجمان می‌توانند، برخی از این آسیب‌پذیری‌ها را از راه دور اکسپلویت کرده و کنترل سیستم‌های آسیب‌پذیر را به دست بگیرند. در جدول 1 لیست محصولات Cisco که برای آنها به‌روزرسانی ارائه شده، به همراه نوع آسیب‌پذیری‌ها آنها ذکر شده است. توصیه می‌شود کاربران محصولات آسیب‌پذیر با مراجعه به سایت سیسکو محصول خود را به‌روزرسانی نمایند.

 

 

جدول 1 -  لیست محصولات  سیسکو به همراه نوع آسیب‌پذیری‌ها

 

محصول

شناسه CVE

نوع آسیب‌پذیری

درجه اهمیت

تاریخ آخرین به‌روزرسانی

Cisco IOS XE Software

CVE-2020-3417

اجرای کد دلخواه (Arbitrary Code Execution)

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software for Firepower 1000/2100 Series Appliances

CVE-2020-3458

دور زدن Boot  (Secure Boot Bypass)

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3554

منع سرویس

(Denial of Service)

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3373

نشت حافظه

(Memory Leak)

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3436

منع سرویس

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3304

منع سرویس

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3529

منع سرویس

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-16914

منع سرویس

بالا

23 اکتبر 2020

Cisco FXOS Software

CVE-2020-3457

تزریق دستور

(Command Injection)

متوسط

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3561

تزریق CRLF

(CRLF Injection)

متوسط

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software Web-Based Management Interface

CVE-2020-3599

تزریق اسکریپت

(XSS Reflected)

متوسط

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software SIP

CVE-2020-3555

منع سرویس

متوسط

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3564

Inspection Bypass

 

متوسط

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3578

Bypass a configured access rule

متوسط

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software Web Services Interface

CVE-2020-3580

تزریق اسکریپت

(XSS)

متوسط

23 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3572

منع سرویس

بالا

22 اکتبر 2020

Cisco Adaptive Security Appliance Software

CVE-2020-27124

منع سرویس

بالا

22 اکتبر 2020

Cisco FXOS Software Firepower Chassis Manage

CVE-2020-3456

Cross-Site Request Forgery

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco FXOS Software for Firepower 4100/9300 Series Appliances

CVE-2020-3455

دور زدن بوت ایمن

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Management Center Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3549

Sftunnel Pass the Hash

 

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Management Center Software

CVE-2020-3499

منع سرویس

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Management Center Software and Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3550

پیمایش مسیر

(Directory Traversal)

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3563

منع سرویس

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower 2100 Series SSL/TLS

CVE-2020-3562

منع سرویس

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3533

منع سرویس

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3577

منع سرویس

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower 4110

CVE-2020-3571

منع سرویس

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3514

Multi-Instance Container Escape

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Management Center Software

CVE-2020-3410

دور زدن احراز هویت

(Authentication Bypass)

بالا

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3565

Intercept Bypass

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco FXOS Software for Firepower 4100/9300 Series

CVE-2020-3459

تزریق دستور

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3317

منع سرویس

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Threat Defense Software

CVE-2020-3352

دستورات مخفی

(Hidden Commands)

متوسط

21 اکتبر 2020

Multiple Cisco Products SNORT HTTP Detection Engine

CVE-2020-3299

File Policy Bypass

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Management Center Software

CVE-2020-3515

تزریق اسکریپت

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Management Center Software

CVE-2020-3558

Open Redirect

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower Management Center Software

CVE-2020-3557

منع سرویس

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco Firepower 1000 Series

CVE-2020-3585

دسترسی به اطلاعات مهم

(Gain access to sensitive information)

متوسط

21 اکتبر 2020

Cisco IOS XR Software

CVE-2020-3118

اجرای کد ار راه دور

بالا

20 اکتبر 2020

 

 

منبع:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&sort=-day_sir&offset=20#~Vulnerabilities