تجهیزات امنیتی شبکه: عملکرد، کارایی و استقرار

اطمینان از ایمن بودن سرمایههای اطالعاتی و تجهیزات زیرساختی کشور گذشته از ابعاد گسترده امنیت ملی، کلید قفل فرصتهای بیشمار تجاری و غیرتجاری جدید اینترنتی است. آنچه مسلم است چالش امنیتی کشور عدم دسترسی به فناوری و یا عدم وجود محصوالت امنیتی نیست، بلکه سیاستگذاری، فرهنگسازی، استفاده مناسب از منابع موجود و نیز انطباق آنها با نیازهای منحصربهفرد شبکه و فضای دیجیتالی کشور است. در این راستا نقش و جایگاه تجهیزات مختلف امنیتی در شبکه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و الزم است با شناخت دقیق آنها در استفاده موثر از آنها بکوشیم.

در این تحقیق هدف این است که ضمن آشنایی با تجهیزات موجود برای ایمنسازی شبکههای کامپیوتری، نحوه عملکرد آنها، تاثیرات جانبی احتمالی آنها بر عملکرد شبکه و چگونگی بکارگیری آنها در معماریهای مختلف امنیتی شبکه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این راستا در ادامه این فصل با مفاهیم و ضرورت بحث امنیت شبکه آشنا خواهیم شد. در فصل دوم تجهیزات مختلفی را که میتوانند در راستای ارتقاء امنیت شبکه مورد استفاده قرار گیرند، مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در این فصل عالوه بر تشریح عملکرد هر یک از این تجهیزات، سازندگان مختلف آنها معرفی و عملکرد محصوالت موجود در بازار ارزیابی میشود. در فصل سوم محصوالت امنیتی فوق از دیدگاه کارایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا مشخص شود که تجهیزات امنیتی در کنار عملکرد امنیتی خود چه تاثیری بر سایر پارامترهای کارایی شبکه خواهند داشت. در این فصل همچنین محصوالت هر یک از سازندگان در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در فصل چهارم این گزارش نیز الگوهای مطرح در طراحی معماریهای امن برای شبکه مورد بررسی قرار گرفته و نحوه استقرار تجهیزات امنیتی مختلف بیان خواهد شد.

 

دانلود متن کامل مستند

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی